CENA ZA TESTOVANIE A KONTROLU STERILIZÁTORA / AUTOKLÁVU
(v zmysle vyhlášky MZ SR č. 553/2007 Z.z. a MZ SR č. 554/2007 Z.z.)
Parné a horúcovzduchové

Kontrola účinnosti sterilizačného zariadenia (do 54 L):      48,33 € + DPH = 58,00 €
Kontrola účinnosti sterilizačného zariadenia (nad 55 L):    50,83 € + DPH = 61,00 €
Kontrola účinnosti sterilizačného zariadenia (nad 109 L):  52,50 € + DPH = 63,00 €

Cenu za testovanie sterilizátora / autoklávu nad 163 L Vám zašleme na požiadanie.

Dĺžka vykonania analýzy a dodania Protokolu je 2 – 7 dní.

Za dopravu a akreditované vykonanie kontroly naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za testovanie vzorky.

CENA ROZBORU PITNEJ VODY

Fyzikálno-chemický rozbor: 70,00 € + DPH = 84,00 €

Mikrobiologický rozbor: 60,00 € + DPH = 72,00 €
Stanovenie Legionella spp.: 130,00 Eur + DPH = 156,00  €

Biologický rozbor: 60,00 € + DPH = 72,00 €

Fyzikálno-chemický + mikrobiologický + biologický rozbor: 165,00 €+DPH = 198,00 €
(t.j. minimálny rozbor potrebný ku kolaudácii a pre potreby otvorenia prevádzky)

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky.

CENA ROZBORU TEPLEJ VODY

Fyzikálno-chemický+mikrobiologický+biologický rozbor: 294,00 € + DPH = 352,80 €
(v zmysle vyh.č. 91/2023 Z.z. Príloha č. 7)

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky. Poplatok bude vypočítaný podľa miesta odberu.

CENA ROZBORU ODPADOVEJ VODY z MDČOV

Chemický rozbor odpadovej vody z MDČOV:  40,00 € + DPH = 48,00 € 

  • Parametre pre stanovenie: CHSKCr, BSK5, NL,  prípadne podľa rozhodnutia príslušného orgánu
  • Protokol o skúške bude vyhotovený do 5 dní.
  • Vykonávanie revízie pre malé domové čistiarne  – čističky odpadových vôd

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky.

Pri prvom dodaní vzorky zo strany zákazníka je potrebné do laboratória so sebou priniesť  Rozhodnutie okresného úradu odbor životné prostredie (ak bolo vydané).

CENA ROZBORU BAZÉNOVEJ VODY

Fyzikálno-chemický+mikrobiologický + biologický rozbor: 125,00 € + DPH = 150,00 €

  • Rozsah analýz podľa vyhl. č. 308/2012 bez stanovenia Legionella
  • Protokol o skúške bude vyhotovený do 2-3 dní

Fyzikálno-chemický rozbor bazénovej vody: 44,00 € + DPH = 52,80 €

Mikrobiologický rozbor: 70,00 € + DPH = 84,00 €

Biologický rozbor: 26,00 € + DPH = 31,20 €

Legionella species: 130,00 € + DPH = 156,00
(Protokol o skúške bude vyhotovený do 10-12 dní)

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky.

V prípade dlhodobej spolupráce (pravidelných rozborov) Vám vieme poskytnúť výhodnejšiu cenovú ponuku.

CENA ROZBORU PRÍRODNÉHO KÚPALISKA (JAZERA)

Rozsah analýz podľa vyhl. č. 308/2012 Príloha č. 1
Mikrobiologický + biologický rozbor: 140,60 € + DPH = 168,72 €
Protokol o skúške bude vyhotovený do 6 dní

CENA ROZBORU BIOKÚPALISKA

Rozsah analýz podľa vyhl. č. 308/2012 Príloha č. 2
Mikrobiologický rozbor: 42,00 € + DPH = 50,40 €
Protokol o skúške bude vyhotovený do 2-3 dni

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky.
Poplatok za akreditovaný odber Vám radi povieme podľa Vášho miesta odberu.

CENA ROZBORU KOTLOVEJ VODY

Voda a para pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa   STN 07 7401

Fyzikálno-chemický rozbor kotlovej vody:  105,00 € + DPH = 126,00 €

Rozsah analýz: pH, elektrolytická vodivosť pri 25°C, alkalita – celková KNK4,5 (mmol/l), alkalita – zjavná KNK8,3 (mmol/l), acidita ZNK8,3 (mmol/l), vápnik Ca2+(mg/l), celková tvrdosť (mmol/l),  celkový fosfor Pcelk (mg/l), rozpustený P2O(mg/l),  kremičitany SiO(mg/l), Železo Fe (mg/l)
Odporúčame stanoviť aj agresivitu vody a rozpustený kyslík O2 na mieste odberu

(Protokol o skúške bude vyhotovený do 3 dní)

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky.

CENA ROZBORU ZÁMESOVEJ VODY DO BETÓNU

Špecifikácia odberu vzoriek, skúšania a preukazovania vhodnoti vody, vrátane recyklovanej vody z postupov betonárskych prác, ako zámesovej vody do betónu STN EN 1008

Fyzikálno-chemický rozbor vody:  142,00 € + DPH = 170,40 €

Rozsah fyzikálno chemických analýz: pH, chloridy Cl, sírany SO43-, sodík Na+, draslík K+, alkalita – celková KNK4,5, cukry, fosforečnany PO43-,  dusičnany NO3, olovo Pb, zinok Zn

(Protokol o skúške bude vyhotovený do 3-5 dní)

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky.

CENA ROZBORU VODY PRE ŽIVOT RÝB

Voda vhodná pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb nar. vl. SR 269/2010 Príloha č. 2, Časť C

Fyzikálno-chemický rozbor vody:  159,40 € + DPH = 191,28 €

Rozsah analýz: pH, rozpustený kyslík O2, BSK5, teplota t, nerozpustené látky NL 105°C, amoniakálny dusík N-NH4, dusitanový dusík N-NO2, voľný amoniak NH3, fosforečnany PO43-, rozpustená meď Cu, celkový zinok Zn, fenolový index FN

(Protokol o skúške bude vyhotovený do 5 dní)

Za akreditovaný odber vzorky naším kvalifikovaným pracovníkom si účtujeme poplatok, ktorý je potrebné pripočítať k cene za rozbor vzorky.

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092