Zaujímavosti a doporučenia

Blog o vode a všetkom, čo k nej patrí.

Poižiadavky na detské pieskoviská

PoZiadavky na detsk6 pieskovisk5 ustanovuje:Zdkon i. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a ronoji verendho zdravia a o zmene a doplnen{niektorych zdkonovPodlla $ 52 ods. 2 Podnikatelia a prdvnick6 osoby, ktor6 previdzkujf pieskoviskd, stft povinn6zabezpedit pravideln6...

Ďakovný list Nezábudka Senec

Ďakovný list Nezábudka Senec

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne
postihnutými deťmi a mladistvými
Dom Nezábudka – domov sociálnych služieb pre deti a mladých Senec

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092