Expresný rozbor vôd do 24 hodín

AQUASECO je akreditované laboratórium spôsobilé vykonávať fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické skúšky pitných vôd, povrchových vôd, bazénových vôd, vôd na kúpanie a odpadových vôd; mikrobiologické skúšky kontroly účinnosti sterilizačnej techniky;  mikrobiologických skúšok požívatín a sterov; fyzikálnych skúšky kalov.

AQUASECO je akreditované laboratórium spôsobilé vykonávať odbery vzoriek pitných vôd, podzemných vôd, povrchových vôd, monitorovacích vrtov, bazénových vôd, vôd na kúpanie, odpadových vôd a kalov podľa ISO/IEC 17025:2017

AKREDITOVANÁ ČINNOSŤ:
Kontrola účinnosti sterilizátorov (sterilizačných zariadení) v zmysle vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z.z. a vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z.

Vývoz žumpy, odvoz kalu z domových čistiarní odpadových vôd, septikov

fekálnym – asanačným vozidlom na tel.č. 0919 203 033

NOVINKA: Mikrobiologické rozbory potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu

Rozbory vôd

Odbery vzoriek vôd vykonávame každý deň našimi kvalifikovanými pracovníkmi

Bazénová voda

Kontrolu kvality bazénovej vody vykonávame podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z.z. 

Pitná voda

Kontrolu kvality pitnej vody (studní, vrtov, verejného vodovodu) vykonávame podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky č. 91/2023 Z.z. ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Kvalitu balenej vody vykonávame podľa Potravinového kódexu SR, Príloha č. 1 k XXVIII hlave 3. časti potravinového kódexu.

Odpadové vody - verejná kanalizácia

Kontrolu kvality odpadovej vody vykonávame aj podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Kontrolu kvality kalov vykonávame podľa zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odpadové vody - Malé domové čistiarne

Rozbor odpadovej vody z domovej čistiarne vykonávame na základe Rozhodnutia príslušného Okresného úradu odbor Životné prostredie.
Vypracovanie posudku revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej  čistiarne odpadových vôd do 50 Ekvivalentých obyvateľov (50 EO).

Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás kontaktujte.

Náš labák

Naša spoločnosť sa od marca 2014 presťahovala do nových, krajších a lepšie vybavených priestorov v ktorých pre našich zákazníkov vykonávame kvalitnú a odbornú prácu.

Novinky a akcie

Po telefonickom dohovore je možné dodanie vzorky do laboratória aj v SOBOTU

Mikrobiologické skúšky kontroly účinnosti funkcie parných a horúcovzduchových sterilizátorov pre prevádzky pedikúr, manikúr, tetovacie štúdia, lekárov, zubárov.
Viacnásobne sterilizovateľné nástroje

Svetový deň vody  22.03.2024
Stanovenie č.1 Dusičnanov a Dusitanov ZADARMO
Stanovenie č.2 Dusičnany, Dusitany, Amónne ióny, pH, Celková tvrdosť za akciovú cenu 30 € (s DPH).

Svetový deň vody | 22.03.2024

AQUASECO s.r.o.

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092