Expresný rozbor vôd do 24 hodín

AQUASECO je akreditované laboratórium pre odbery a rozbory bazénových, pitných, odpadových vôd…
AKREDITOVANÁ ČINNOSŤ:
Kontrola účinnosti sterilizátorov (sterilizačných zariadení) v zmysle vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z.

NOVINKA! Vývoz žumpy, odvoz kalu z domových čistiarní odpadových vôd, septikov a ORL

fekálnym – asanačným vozidlom na tel.č. 0919 203 033

Predaj bavlnených textilných rúšok (jednofarebné aj pestré) 2,00 Eur.

Rozbory vôd

Odbery vzoriek vôd vykonávame každý deň našimi kvalifikovanými pracovníkmi

Bazénová voda

Kontrolu kvality bazénovej vody vykonávame podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z.z. 

Pitná voda

Kontrolu kvality pitnej vody (studní, vrtov, verejného vodovodu) vykonávame podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Kvalitu balenej vody vykonávame podľa Potravinového kódexu SR, Príloha č. 1 k XXVIII hlave 3. časti potravinového kódexu.

Odpadové vody - verejná kanalizácia

Kontrolu kvality odpadovej vody vykonávame aj podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Kontrolu kvality kalov vykonávame podľa zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odpadové vody - Malé domové čistiarne

Rozbor odpadovej vody z domovej čistiarne vykonávame na základe Rozhodnutia príslušného Okresného úradu odbor Životné prostredie

Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás kontaktujte.

Náš labák

Naša spoločnosť sa od marca 2014 presťahovala do nových, krajších a lepšie vybavených priestorov v ktorých pre našich zákazníkov vykonávame kvalitnú a odbornú prácu.

Novinky a akcie

Po telefonickom dohovore je možné dodanie vzorky do laboratória aj v SOBOTU

Mikrobiologické skúšky kontroly účinnosti funkcie parných a horúcovzduchových sterilizátorov pre prevádzky pedikúr, manikúr, tetovacie štúdia, lekárov, zubárov.
Viacnásobne sterilizovateľné nástroje

Svetový deň vody  22.03.2021
Stanovenie č.1 Dusičnanov a Dusitanov ZADARMO
Stanovenie č.2 Dusičnany, Dusitany, Amónne ióny, pH, Celková tvrdosť za akciovú cenu 25 € (s DPH).

Svetový deň vody | 22.03.2021

AQUASECO s.r.o.

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092