Expresný rozbor vôd do 24 hodín

AQUASECO je akreditované laboratórium spôsobilé vykonávať fyzikálno-chemické, mikrobiologické a biologické skúšky pitných vôd, povrchových vôd, bazénových vôd, vôd na kúpanie a odpadových vôd; mikrobiologické skúšky kontroly účinnosti sterilizačnej techniky; fyzikálne skúšky kalov.

AQUASECO je akreditované laboratórium spôsobilé vykonávať odbery vzoriek pitných vôd, podzemných vôd, povrchových vôd, monitorovacích vrtov, bazénových vôd, vôd na kúpanie, odpadových vôd a kalov podľa ISO/IEC 17025:2017

AKREDITOVANÁ ČINNOSŤ:
Kontrola účinnosti sterilizátorov (sterilizačných zariadení) v zmysle vyhl. MZ SR č. 553/2007 Z.z. a vyhl. MZ SR č. 554/2007 Z.z.

Vývoz žumpy, odvoz kalu z domových čistiarní odpadových vôd, septikov

fekálnym – asanačným vozidlom na tel.č. 0919 203 033

NOVINKA: Vypracovanie revíznej správy k Malej čistiarni odpadových vôd do 50EO

Rozbory vôd

Odbery vzoriek vôd vykonávame každý deň našimi kvalifikovanými pracovníkmi

Bazénová voda

Kontrolu kvality bazénovej vody vykonávame podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z.z. 

Pitná voda

Kontrolu kvality pitnej vody (studní, vrtov, verejného vodovodu) vykonávame podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky č. 91/2023 Z.z. ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.

Kvalitu balenej vody vykonávame podľa Potravinového kódexu SR, Príloha č. 1 k XXVIII hlave 3. časti potravinového kódexu.

Odpadové vody - verejná kanalizácia

Kontrolu kvality odpadovej vody vykonávame aj podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z.z. , ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Kontrolu kvality kalov vykonávame podľa zákona č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odpadové vody - Malé domové čistiarne

Rozbor odpadovej vody z domovej čistiarne vykonávame na základe Rozhodnutia príslušného Okresného úradu odbor Životné prostredie.
Vypracovanie posudku revízneho technika na kontrolu stavu a funkčnosti malej  čistiarne odpadových vôd do 50 Ekvivalentých obyvateľov (50 EO).

Pre vypracovanie konkrétnej cenovej ponuky nás kontaktujte.

Náš labák

Naša spoločnosť sa od marca 2014 presťahovala do nových, krajších a lepšie vybavených priestorov v ktorých pre našich zákazníkov vykonávame kvalitnú a odbornú prácu.

Novinky a akcie

Po telefonickom dohovore je možné dodanie vzorky do laboratória aj v SOBOTU

Mikrobiologické skúšky kontroly účinnosti funkcie parných a horúcovzduchových sterilizátorov pre prevádzky pedikúr, manikúr, tetovacie štúdia, lekárov, zubárov.
Viacnásobne sterilizovateľné nástroje

Svetový deň vody  22.03.2024
Stanovenie č.1 Dusičnanov a Dusitanov ZADARMO
Stanovenie č.2 Dusičnany, Dusitany, Amónne ióny, pH, Celková tvrdosť za akciovú cenu 30 € (s DPH).

Svetový deň vody | 22.03.2024

AQUASECO s.r.o.

Prevádzka:

Bernolákovská 18/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

info@aquaseco.sk
aquaseco@aquaseco.sk

+421 2 456 914 77
+421 911 171 092
+421 907 200 092