PoZiadavky na detsk6 pieskovisk5 ustanovuje:
Zdkon i. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a ronoji verendho zdravia a o zmene a doplnen{
niektorych zdkonov
Podlla $ 52 ods. 2 Podnikatelia a prdvnick6 osoby, ktor6 previdzkujf pieskoviskd, stft povinn6
zabezpedit pravideln6 distenie audrLiavanie pieskovisk tak, aby nepredstavovali riziko ohrozenia
zdravia v d6sledku ich mikrobiiilneho a in6ho znedistenia a dodrZiavat najvy55ie prfpustn6
mnoZstvo mikrobirilneho a in6ho znedistenia p6dy
Podlla $ 57 ods. 46 Podnikatelia a pr6vnick6 osoby, ktor6 previidzkujri pieskoviskii a nedodrZiavajtt
ustanovenia $ 52 ods. 2 (distenie a tdrliavanie pieskovisk) sa dopustia spr6vneho deliktu na fseku
verejndho zdravotnictva za do im prislu5ny org6n verejn6ho zdravotnictvauloLi pokutu od 165,00
do 16.596 Eur.
Vyhldika MZ i. 521/2007 Z.z. o podrobnostiach o poiiadavkdch na pieskoviskdch
Podlla $ 2 prevddzkovatel‘ pieskovisko disti, prekop6va, prehrab6va a polieva pitnou vodou alebo
vodou zodpovedajricou poZiadavk6m na kvalitu vody na kripanie najmenej raz za dva tyLdne podas
sez6ny (od l. marca do 30. novembra kalend6rneho roka) a o distenf a udrliavanf pieskoviska musi
viest zdznamy.